خانه / چهارده معصوم / امام باقر (ع)

امام باقر (ع)

امام باقر علیه السلام | توبه

امام باقر علیه السلام | توبه

بسم الله الرحمن الرحیم امام باقر علیه السلام ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ : ای ﻣﺤﻤّﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻪ از آن توبه ﮐﺮده ، آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اش ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﮐﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎز ... بیشتر بخوانید »